Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode rossanalabs.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Poskytovateľom služieb internetového obchodu rossanalabs.sk je:

Mgr. Ľubica Morvayová
Kremnická 11, 960 01 Zvolen
IČO: 45657441
DIČ: 1077838278
IČO DPH: SK1077838278
Živnostenský register č.670-20038
živnostenský list vydaný Okresným úradom Zvolen – odbor živnostenského podnikania

(ďalej iba „dodávateľ“).

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou kozmetických produktov vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto obchodných podmienok podľa nižšie spomenutého zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej v týchto obchodných podmienkach ako „kúpna zmluva“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese rossanalabs.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu http://rossanalabs.sk.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb a zákonom č.  22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel).  V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Informácie o tovare a cene:

Ceny uvedené v našom e-shope sú konečné, uvedené bez nákladov na dopravu.

3. Ako u nás objednávať:

Pri nakupovaní v internetovom obchode rossanalabs.sk nie je povinná registrácia kupujúceho.

Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského (zákazníckeho) účtu z ktorého môže taktiež objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a prihlasovacím menom (e-mailová adresa).

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu rossanalabs.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na možnosť „Pridať do košíka“ pri konkrétnom danom produkte. Týmto vložil do svojho „nákupného košíka“ prvú položku a na nasledujúcej obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, zadávať resp. meniť množstvo – počet kusov vybraného tovaru, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v mene euro (€) (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku, kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne zamestnancovi kuriérskej služby alebo pošty);
 • bezhotovostným prevodom cez internet banking na účet predávajúceho v Raiffeissen banka, a.s.
  IBAN:  SK10 1100 0000 0080 1909 9449 (ďalej ako „účet predávajúceho“)

Údaje potrebné k úhrade obdrží kupujúci aj prostredníctvom e-mailu. Ako variabilný symbol (ak je vzhľadom na vybraný spôsob platby potrebný) uvedie číslo objednávky, resp. faktúry.

Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Pri doručení tovaru mimo Slovenskej republiky, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty alebo doručovacej spoločnosti GLS s.r.o. (závisí od výberu spôsobu doručenia kupujúcim). O výške poštovného bude kupujúci informovaný e-mailom.
V objednávke je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, v prípade objednávok z krajiny inej ako Slovenská republika, je nutné uviesť krajinu dodania, telefónne číslo, e-mail, a spôsob platby (dobierkou – v hotovosti pri prebratí tovaru, alebo na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).
V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.
Po prijatí objednávky bude kupujúcemu doručená potvrdzujúca emailová správa na e mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu rossanalabs.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.

V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci právo oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu rossanalabs.sk .  Kupujúci  kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby“ predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie  uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 vyššie spomenutého zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby,  sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar uhradiť.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré v rámci svojej objednávky zadal. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objedná

Odoslaním svojej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito uvedenými  Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a plne s nimi súhlasí.

Telefonická objednávka zo strany spotrebiteľa je návrhom kúpnej zmluvy, pričom predávajúci je povinný splniť si informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie podľa tohto zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Písomné potvrdenie objednávky pri telefonickej objednávke je doručené najneskôr v deň dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Objednávka s povinnosťou platby, označením spôsobu platby je si zákazník vedomý(á) povinnosti zaplatiť za objednaný tovar. Od 1.5.2014 je v platnosti zákon (102/2014 Z. z. § 4), ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke rossanalabs.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

5. Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
a. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných a jednoznačných omylov a v prípade nutnosti výraznej zmeny ceny tovaru.
b. tovar vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
a. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou resp.prepravcom,
b. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
c. za poškodenie zásielky zavinené poštou resp. prepravcom,
d. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6. Povinnosti kupujúceho:

Za povinnosti kupujúceho sa považuje:
a.objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru – odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),
b.zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

7. Dodacia lehota a prepravné podmienky:

Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednávky zadané počas víkendov a sviatkov budú expedované počas nasledujúcich pracovných dní.

Dodacia lehota objednaného tovaru je:
– 4-7 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, pokiaľ je tovar skladom,
– 4-7 pracovných dní od prijatia platby na účet, pokiaľ je tovar skladom
– resp. v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru
V prípade, že objednaný tovar na rossanalabs.sk nie je dostupný skladom a Predávajúci daný tovar skladom v čase zadania objednávky nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.
Zasielanie tovaru je realizované:

– Kuriérska spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len „GLS s.r.o.) – k cene tovaru je účtovaný poplatok za poštovné a balné, ktoré je závislé od hmotnosti a objemu zásielky.

Kuriér GLS :

doporučená zásielka pri platbe prevodom
do 2kg 2,90 eur
do 3kg 3,10 eur
do 5kg 3,50 eur
do 10kg 3,60 eur
dobierka 0,60 eur

 

Celková hmotnosť objednaného tovaru a tomu prislúchajúce prepravné v súlade s platným cenníkom GLS s.r.o. bude uvedené na faktúre resp. predfaktúre zaslanej Predávajúcim v prílohe e-mailovej správy potvrdzujúcej záväzné prijatie objednávky kupujúceho.

Pri objednávke nad 100 eur je poštovné zdarma.

Po telefonickom dohovore je možné tovar prevziať osobne v administratívnych priestoroch predávajúceho (Tulská 6, 960 01 Zvolen), alebo v sídle (Kremnická 11, 960 01 Zvolen).
Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte, je nutné tento pred prevzatím riadne skontrolovať či nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: info@rossanalabs.sk.  Pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudem môcť dôjsť k uznaniu reklamácie na prepravou poškodený tovar.

8. Platobné podmienky a ceny:

Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho, pri dodaní tovaru na dobierku priamo prepravnej spoločnosti teda Slovenskej pošte resp. kuriérskej spoločnosti GLS s.r.o., alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 5 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.
Predajný doklad/faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.
Faktúra priložená v každej zásielke s objednaným tovarom (daňový doklad), slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode rossanalabs.sk. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 7 odsek 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovný dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h)
V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom kt. je :

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 102/2014 Z. z.;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti  tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť písomne, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@rossanalabs.sk alebo na inom trvanlivom nosiči.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Kupujúci urobí odstúpenie od zmluvy písomnou formou resp. na trvanlivnom nosiči (USB, e-mail a pod.). Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť identifikáciu kupujúceho, kontaktné údaje, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie a teda najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum a čas objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenia tovaru znáša spotrebiteľ.

Kupujúci zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy, najneskôr však v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy,  je povinný predložiť alebo zaslať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálu dokladu o zaplatení. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a predloží alebo zašle tovar, ktorý mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi/kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim/spotrebiteľom.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
http://rossanalabs.sk/wp-content/uploads/dokumenty/odstupenie-od-zmluvy.pdf

10. Ochrana osobných údajov:

Podľa nariadenia európskeho parlementu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je povinná transparentne informovať návštevníkov stránok internetového obchodu rossanalabs.sk o tom, aké osobné údaje ukladáme, prechovávame a zároveň informovať o tom, za akým účelom tak robíme. Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov.

11. Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na webovej stránke elektronického obchodu rossanalabs.sk sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov predávajúci získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov elektronického obchodu (kupujúcich). Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky tovaru. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • dátum a čas zaslania požiadavky
 • názov prezeranej stránky resp. súboru
 • linku, z ktorej stránky sa užívateľ (kupujúci) na túto webovú stránku dostal
 • prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ (kupujúci) používa
 • operačný systém, ktorý užívateľ (kupujúci)  používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely predávajúceho. Vyššie vymenované údaje sú výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s osobou užívateľa (kupujúceho) elektronického obchodu. Užívateľ/používateľ (kupujúci) elektronického obchodu zostáva anonymný. Ak napriek tomu nechcete, aby boli tieto údaje o Vás zbierané, môžete použiť rozšírenie pre blokovanie zbierania údajov do Vášho prehliadača, ktoré nájdete na tomto odkaze.

12. Používanie cookies

V súvislosti s webovým rozhraním obchodu sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej ište, ktorá sa mu zobrazí na stránke predávajúceho.

Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Avšak, zoberte prosím na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Predávajúci používa na svojej stránke nasledovné typy cookies:

Dočasné cookies: slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby predávajúceho nemusia vôbec fungovať alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies: zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb predávajúceho, prípadne slúžia na štatistické účely.

Viac informácií o cookies.

13. Prevádzková doba

Objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Cez e-mail a telefón sme vám k dispozícii v pracovné dni od 9:30 do 15:30 hod.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci (vis maior) predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja budú zákazníci informovaní cez rossanalabs.sk.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2017. Mgr. Ľubica Morvayová si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.